loader

Algemene voorwaarden

'Hello Stylist'  

Algemene voorwaarden Opdrachtgever 

Inhoudsopgave


Identiteit......................................................................................................................................3

Definities.....................................................................................................................................3

Reikwijdte algemene voorwaarden.............................................................................................4

Werkwijze & bestelproces....................................................................................................4

Aanbod, offerte & aanvaarding...............................................................................................5

Verzend-, garantie- en herroepingsbeleid....................................................................................6

Verhindering & afmelding locatiegebonden dienst.............................................................................7

Tariefstelling & betalingscondities reguliere diensten......................................................................7

Betalingscondities overige dienstverlening..................................................................................8

Uitvoering overeenkomst & overmacht.........................................................................................9

Ontbinding overeenkomst....................................................................................................10

Intellectueel eigendom.....................................................................................................11

Aansprakelijkheid..........................................................................................................12

Overige bepalingen.........................................................................................................13

Toepasselijk recht & forumkeuze............................................................................................14


Identiteit 

Hello Stylist is gevestigd is aan de Noordweg 495 te (4333 KE) Middelburg, alwaar zij is  geregistreerd bij de KvK onder nummer 63894610, vertegenwoordigd wordt door A. Minnaard die haar dienstverlening presenteert op de website: www.hellostylist.nl en verder deze promoot via haar sociale kanalen: Instagram, Facebook, Pinterest en LinkedIn. 

Definities 
Opdrachtnemer: Hello Stylist
Opdrachtgever: de natuurlijk persoon (of met toestemming van diens wettelijk vertegenwoordiger, zoals ouder of voogd) of het bedrijf die aan de opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven om online dan wel op locatie informatie / advies te verkrijgen op gebied van mode, interieur, haar en visagie. Zonder een uitdrukkelijk verkregen toestemming van de ouder/voogd van de opdrachtgever zal Hello Stylist geen werkzaamheden uitvoeren.
Opdracht: de door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte opdracht bestaande uit een of meerdere diensten die via onlinevideo consulten (informatie verstrekking / advisering), diverse onlinediensten (mode/interieur/haar/visagie) dan wel via diverse diensten op locatie van de opdrachtgever worden uitgevoerd en/of geadviseerd (mode/interieur/haar). Alle opdrachten worden door stylisten van Hello Stylist uitgevoerd. Op www.hellostylist.nl worden alle diensten gedetailleerd beschreven.
Partijen: de opdrachtgever en opdrachtnemer.
Overeenkomst: de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geldende overeenkomst van opdracht in het geval de door de opdrachtnemer aan opdrachtgever door opdrachtgever is bevestigd.  
Stylingtegoed: het door de opdrachtgever aangekochte tegoed wat in het online dashboard van de opdrachtgever wordt bijgeschreven. Dit tegoed kan door direct door hem worden aangewend voor de diensten die hij afneemt binnen de reikwijdte van de aan de opdrachtnemer verstrekte opdracht.
 
Reikwijdte algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Hello Stylist aan opdrachtgever. 
Hello Stylist is gerechtigd tot het wijzigen van onderhavige voorwaarden. 
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden tijdens een lopende overeenkomst, mits zij dat uitdrukkelijk zijn overeengekomen en elkaar per e-mail hebben bevestigd.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden op de overeenkomst zijdens de opdrachtgever of derden uitdrukkelijk uit.
Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 
Werkwijze & bestelproces

De opdrachtgever koopt online een stylingtegoed welke online wordt betaald en bijgeschreven in zijn dashboard en nadien verbruikt kan worden via directe live videoconsultatie. De werkwijze is (in hoofdlijnen) als volgt:
De opdrachtgever kan dan direct een videoconsult afnemen bij een online stylist. De stylist kijkt met de opdrachtgever mee en geeft advies/tips/suggesties. De opdrachtgever betaalt de tijd per seconde. Zowel het verbruik als het overgebleven tegoed ziet de opdrachtgever terug in zijn dashboard;
De opdrachtgever kan de onder sub a genoemde dienst ook op locatie (postcodegebied) laten uitvoeren. De opdrachtgever vult zo nodig aanvullende informatie in ten behoeve van uitvoering van de opdracht en betaalt de dienst. De stylist ontvangt het formulier en de evt foto's van de opdrachtgever, de stylist neemt contact op met de opdrachtgever om de afspraak en bijbehorende tijd van de afspraak te bevestigen. De dienst kan uitgevoerd worden op de afgesproken datum;
Onlinediensten werken op dezelfde wijze als onder sub b genoemd mits er geen contactmoment wordt aangegeven in de beschrijving;
De opdrachtgever kan tevens kiezen voor het volgen van een of meerdere workshops. Zijn keuze voor deze dienst wordt eveneens in zijn dashboard zichtbaar gemaakt of per mail bevestigd;
De opdrachtgever kan kiezen voor een (online of op locatie uitgevoerde) workshop;
Op locatie (beschikbare en) uit te voeren diensten kunnen binnen de per email bevestigde termijn plaatsvinden op het thuisadres van de opdrachtgever, in een studio of elders, tenzij anders wordt overeengekomen. Hello Stylist voert de opdracht uit binnen de daarvoor gestelde en beschikbare datum, tijd en plaats.
Bij alle door Hello Stylist uit te voeren diensten geldt dat zij op basis van door opdrachtgever aangeleverde informatie worden uitgevoerd. Wordt door opdrachtgever deze informatie niet volledig, juist, compleet en actueel aangeleverd, dan is dit een omstandigheid die voor rekening en risico van opdrachtgever komt. Dientengevolge kan Hello Stylist door opdrachtgever niet worden tegengeworpen, dat door haar geleverde diensten niet conform andere hem niet bekende informatie wordt uitgevoerd.
Opdrachtgever dient bij een bij hem uitgevoerde dienst zorg te dragen voor een schone en werkbare omgeving, een correct mailadres en persoonlijke aanwezigheid.
Op www.hellostylist.nl worden alle diensten en bijbehorende werkwijze en tariefstelling gedetailleerd beschreven.

Aanbod, offerte & aanvaarding
 
Aanbiedingen, kortingen en offertes van Hello Stylist zijn vrijblijvend, tenzij anders wordt vermeld. 
Kortingscodes kunnen alleen door de opdrachtgever zelf via de website worden ingevoerd gedurende de daarbij en daarvoor aangegeven geldende termijn. Indien door Hello Stylist wordt geconstateerd dat opdrachtgever een kortingscode probeert in te voeren die niet van hem afkomstig is en/of ander misbruik daarvan constateert, kan zij de kortingscode deactiveren.
Een aanbod of offerte is 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn voor aanvaarding in het aanbod of de offerte staat vermeld.
Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Hello Stylist zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever verbindt Hello Stylist slechts, nadat de opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
 
Verzend-, garantie- en herroepingsbeleid
 
Opdrachtgever wordt per mail op de hoogte gesteld van het geldende verzendbeleid.
Opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van een workshop een reeds door hem bestelde, betaalde en bevestigde workshop annuleren. Workshops kunnen binnen 48 uur voor aanvang van de workshop niet meer geannuleerd worden, het volledige bedrag zal dan ook in rekening worden gebracht. Opdrachtgever kan in zijn plaats altijd een vervanger aanwijzen voor deelname aan de betreffende workshop.
Opdrachtgever heeft voorts geen herroepingsrecht m.b.t. alle reeds door hem online bestelde en aangekochte diensten, aangezien alle geleverde diensten op maat en persoonsgebonden worden uitgevoerd.
Opdrachtgever kan een reeds aangekochte dienst die op locatie wordt uitgevoerd, kosteloos annuleren tot 48 uur voor aanvang ervan. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de dienst wordt 50% van het aankoopbedrag incl. btw binnen 7 dagen op rekening van opdrachtgever gestorneerd. Bij annulering tot 4 uur voor aanvang van de dienst wordt 80 procent in rekening gebracht incl. btw en 20% van het aankoopbedrag incl. btw binnen 7 dagen op rekening van opdrachtgever gestorneerd.  Bij het, binnen 30 minuten, niet verschijnen op de betreffende afgesproken locatie van een dienst (zonder bericht) zal het gehele bedrag in rekening worden gebracht.
Afgenomen diensten in pakketvorm (meerdere onderdelen/diensten) kunnen niet worden geannuleerd.
Hello Stylist geeft elke opdrachtgever de garantie dat alle door hem bestelde en afgenomen diensten worden geleverd en uitgevoerd conform de op haar website beschreven details, behoudens de gevallen waarin sprake is van overmacht. Geleverde onlinediensten t.b.v. een op locatie uitgevoerde dienst kunnen 1 revisie (binnen 4 dagen na emailontvangst) krijgen.
Klachten kunnen per email worden doorgegeven aan Hello Stylist via:
info@hellostylist.nl.

Verhindering & afmelding locatiegebonden dienst
 
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op zijn locatie aanwezig te zijn, dient hij de Hello Stylist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. 
Indien de opdrachtgever voor of op de in lid 1 bedoelde datum en tijdstip géén bericht van verhindering aan Hello Stylist doorgeeft, is de Hello Stylist gerechtigd om een vergoeding en/of kosten voor de desbetreffende afspraak aan de opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij sprake is van een overmachtsituatie.
De in lid 2 bedoelde vergoeding / kosten bedraagt maximaal tweemaal de omvang van het aankoopbedrag voor betreffende dienst op locatie.

Tariefstelling & betalingscondities reguliere diensten

Alle tarieven die Hello Stylist hanteert zijn vermeld in euro’s, inclusief btw en met een berekening van de reiskosten. Bij een verkeerde berekening van de reiskosten,door het op de website gebruikte systeem of fot van de opdrachtgever, is Hello Stylist gerechtigd de reiskosten alsnog bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De vermelde prijzen op de site zijn exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen.
Alle tarieven die Hello Stylist voor haar dienstverlening hanteert en/of bekendmaakt via haar website of anderszins promoot, kan zij te allen tijde eenzijdig wijzigen; een reeds tot standgekomen opdracht wordt echter uitgevoerd tegen het ongewijzigde (oude) tarief.
Alleen reeds (ook per email verzonden factuur) voldane diensten kunnen worden afgenomen en uitgevoerd.
Aanwezig stylingtegoed kan niet worden gestorneerd. Bevestiging van de bestelknop betekent dat opdrachtgever een bestelling met een betalingsverplichting aangaat. 
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan op de website getoonde tarieven, tenzij anders wordt vermeld. 
Restitutie van aankoopbedragen (in euro’s) vinden plaats onder eventuele aftrek van annuleringskosten binnen de gestelde termijn en eventueel daarbij door Hello Stylist gemaakte extra en/of bijkomende bancaire kosten.
Videoconsulten worden aangeboden tegen een vast tarief van € 1,50 per minuut. Overige diensten worden aangeboden tegen een variabel tarief. Op locatie uitgevoerde diensten worden geleverd inclusief (via de opgegeven postcode) berekende reiskosten van € 0,21 / km.
 
Betalingscondities overige dienstverlening
 
Levert Hello Stylist overige hier niet genoemde diensten, dan levert zij deze op factuur. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 5 dagen na de factuurdatum.
Bij niet tijdige of volledige betaling van de factuur wordt vanaf 6 dagen na factuurdatum een aanmaningsbrief verstuurd (per e-mail) waarbij de opdrachtgever een laatste mogelijkheid wordt geboden de factuur alsnog (geheel) te voldoen en wel uiterlijk binnen 14 dagen. (zie verder lid 7). 
Is er sprake van een overeengekomen (af)betalingsregeling in deeltermijnen, dan vindt deze steeds plaats in 3 gelijke termijnbedragen en wel op de volgende momenten: a. 1/3e deel vóór de start de start van het van de dienst, b. 1/3e deel halverwege de dienstverlening en c. 1/3e deel vóór het einde van de dienstverlening, tenzij een andere betalingsregeling voor deeltermijnen is overeenkomen.
Blijft tijdige en volledige betaling (van deeltermijnen) conform lid 1 uit, dan vindt de dienstverlening niet plaats en worden, wanneer sprake is van een termijnbetaling, reeds vooraf ingeplande afspraken van af te nemen diensten opgeschort tot het moment dat alsnog betaling daarvan heeft plaatsgevonden. In dat geval is Hello Stylist tevens gerechtigd het gehele openstaande bedrag ineens van de opdrachtgever te vorderen.
Bij een overschrijding van de in de factuur genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is Hello Stylist  gerechtigd het factuurbedrag met € 25 administratiekosten te verhogen. 
Bij een overschrijding van de betalingstermijn is Hello Stylist  tevens gerechtigd om met terugwerkende kracht, d.w.z. vanaf de eerste dag van verschuldigdheid (op dag 6 na factuurdatum), wettelijke (handels)rente (ex art. 6:119 e.v. BW) over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso en gerechtelijke kosten. 
Buitengerechtelijke kosten conform lid 4 worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke IncassoKosten (BIK, ex art. 6:96 lid 5) met een minimum van € 40 en een maximum van € 6.775.
De buitengerechtelijke kosten, zoals onder lid 5 vermeld, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht vanaf de 15e dag nadat hij de aanmaningstermijn van 14 dagen, genoemd in de aanmaningsbrief conform
lid 2, ongebruikt heeft laten passeren. De aanmaningstermijn van 14 dagen gaat lopen op de dag na die waarop de aanmaningsbrief aan de opdrachtgever is verstuurd (ex artikel 6:96 lid 6).

In de aanmaningsbrief wordt de opdrachtgever erop gewezen dat als betaling niet binnen 14 dagen plaatsvindt, hij – naast de eerder vermelde wettelijke rente - tevens buitengerechtelijke kosten conform het BIK is verschuldigd en daarbij wordt de hoogte van dit bedrag vermeld en hoe dit bedrag is berekend. 
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de onder lid genoemde BIK overstijgen, is de opdrachtgever steeds de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
Indien Hello Stylist in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen tevens alle in verband met deze procedure te maken werkelijke (na)kosten voor rekening van de opdrachtgever, indien deze de kosten van de proceskostenveroordeling overstijgen. Vindt betaling hiervan niet tijdig, d.w.z. niet binnen 14 dagen na de dag waarop het vonnis aan de opdrachtgever is verstuurd, dan zullen evenzeer wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten in rekening worden gebracht. 
Wordt aan onder lid 10 genoemd vonnis geen medewerking verleend door de opdrachtgever, dan volgen beslag- en executiemaatregelen die evenzeer op de opdrachtgever zullen worden verhaald, dit naast de voorgaande uit het vonnis afgeleide rechtsvorderingen.
 
Uitvoering overeenkomst & overmacht
 
Voor de uitvoering overeenkomst geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting van Hello Stylist waarbij geldt dat zij zich maximaal zal inspannen, zoals door de opdrachtgever van een met Hello Stylist gemiddeld en vergelijkbare dienstverlener verwacht mag worden. 
Voor de uitvoering van de overeenkomst hanteert Hello Stylist tevens een strikte geheimhouding daar waar het gaat om alle door de opdrachtgever en/of in opdracht van de opdrachtgever door derden met haar gedeelde informatie.
Hello Stylist heeft het recht om elke dienstverlening en elke geplande afspraak op te schorten indien zij met omstandigheden wordt geconfronteerd welke buiten haar invloedsfeer liggen, zoals (maar niet beperkt tot)
natuurgeweld, stroomstoring, internetstoring, lockdowns, ziekte medewerker/ stylist, bij afwezigheid van een bruikbare, schone werklocatie of studio en/of wegens andere redenen. De opschorting geldt tot het moment waarop weer uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst.

Wanneer sprake is van een bijzondere omstandigheid waardoor de opdrachtgever de reeds bestelde en voldane dienst binnen 24 uur nadien annuleert, wegens (maar niet beperkt tot) een omstandigheid zoals bij overlijden, ernstige ziekte of een ongeluk in de 1e of 2e bloedverwantschapsgraad, mag hij aanspraak maken op de coulanceregeling die Hello Stylist in deze gevallen hanteert.
Indien de verdere nakoming van de overeenkomst door Hello Stylist blijvend onmogelijk is geworden voortvloeiende (maar niet beperkt) uit een omstandigheid zoals genoemd onder lid 3, zal de overeenkomst gedeeltelijk worden ontbonden (ex artikel 6:270 BW) voor het resterende en toekomstige deel dat niet meer door haar kan worden nagekomen. In dat geval geldt voor dat toekomstige te ontbonden deel steeds, dat reeds door de opdrachtgever op die periode betrekking hebbende voldane (deel)betalingen voor afgenomen diensten naar rato aan hem zullen worden terugbetaald. 
 
Ontbinding overeenkomst

Naast gedeeltelijke ontbinding conform voorgaande artikel, is Hello Stylist  voorts gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever direct en zonder een voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat recht op restitutie van de reeds aan- of volledig vooraf betaalde dienst evenals dat geen schadevergoeding zal plaatsvinden, te ontbinden in de navolgende gevallen: 

Indien de opdrachtgever geen volledige/juiste/actuele informatie aan Hello Stylist verschaft t.b.v. de uit te voeren opdracht;
In het geval de opdrachtgever geen geldige annuleringsreden heeft opgegeven bij een afmelding binnen 48 uur voor de geplande uitvoering van de opdracht;
Indien de opdrachtgever 2 maal niet verschijnt (online of fysiek op locatie) op een reeds ingeplande afspraak zonder een geldige annuleringsreden op te geven;
Ingeval de opdrachtgever zich schuldig maakt aan oneerbaar gedrag, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gedrag welk te typeren is/zijn en/of gepaard gaande met: onfatsoenlijk, seksueel ongewenste bejegening, discriminatoire uitingen, gebruik van (psychisch) geweld, ander gedrag waarvan het dulden in een normale werkrelatie zijn betamelijke grenzen heeft bereikt en/of deze te buiten gaat.
Ingeval sprake is van een omstandigheid waaruit Hello Stylist kan opmaken dat de opdrachtgever niet of niet meer in staat is of zal zijn toekomstige facturen te betalen;
Ingeval een door de opdrachtgever gecreëerde situatie of omstandigheid waarbij de opdrachtgever het voor Hello Stylist onmogelijk heeft gemaakt om de overeenkomst conform deze algemene voorwaarden nog behoorlijk na te kunnen komen, nadat zij opdrachtgever vooreerst per e-mail heeft verzocht en gewaarschuwd om binnen 3 nadien alsnog deze situatie of omstandigheid op (te laten) heffen;
Omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Hello Stylist liggen en een overmachtsituatie voor haar opleveren;
Bij ontbinding met wederzijds goedvinden;
Ingeval de opdrachtgever in de schuldensanering terecht is gekomen;
Ingeval de opdrachtgever onder bewind of curatele is geplaatst;
Bij overlijden van de opdrachtgever.
In overige gevallen waarin sprake is van een gewichtige reden die een ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt.
Hello Stylist is in alle gevallen van ontbinding gerechtigd al haar door de wet toekomende rechten in te zetten, waaronder het recht op schadevergoeding zo zij deze heeft geleden als gevolg van of onlosmakelijk verbonden met de ontbinding.
 
Intellectueel eigendom
 
Hello Stylist behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever.
De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Hello Stylist noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de opdrachtgever, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de Hello Stylist verstrekt zijn.

Aansprakelijkheid
 
Hello Stylist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade en/of letsel en/of ziekte voortvloeiend uit en/of verband houdend met de opvolging door de opdrachtgever van door haar verstrekte adviezen en instructies, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
Voorts hanteert Hello Stylist de volgende beperkende of uitsluitingsgronden in aansprakelijkheid en/of daarmee gepaard gaande en/of daaruit voortvloeiende schade ten aanzien van (maar niet beperkt tot): 
Bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan;
Opzettelijk of met grove schuld veroorzaakte schade door derden;
Indien de verzekeraar van Hello Stylist om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot ten hoogste € 500;
Schade bij de opdrachtgever als gevolg van niet of niet juiste, actuele en/of volledig door hem aan Hello Stylist verstrekte informatie en/of gedane mededelingen en/of als gevolg van onbekende en/of door de opdrachtgever verzwegen aspecten waarvan hij wist, althans behoorde te weten dat die relevant zijn of waren voor de uitvoering van de opdracht.
Bij verlies of diefstal van het saldo van de opdrachtgever door een datalek of hack;
Wanneer een stylist te laat of niet arriveert op locatie van de opdrachtgever wegens een onvoorziene buiten Hello Stylist gelegen omstandigheid (overmacht);
Door handelen of nalaten van stylisten en/of door opdrachtgever zelf ingeschakelde derden (al of niet op instigatie van Hello Stylist) dat strijdig  is met het recht, onderliggende overeenkomst of deze voorwaarden en/of voor daaruit voortvloeiende schade;
Voor door derden bij opdrachtgever verrichte werkzaamheden op grond van niet door Hello Stylist aan hen ter zake verstrekte wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheden;
Schade als gevolg van bij de opdracht gebruikte materialen;
Schade door het weigeren opdrachten uit te voeren voor opdrachtgever op grond van de wet, recht en/of op grond van de onderliggende overeenkomst of deze algemene voorwaarden;
Schade als gevolg van een stroom- of internetstoring waardoor er geen online of telefonisch contact met de opdrachtgever mogelijk is;
Voorts in gevallen waarin opdrachtgever de uitvoering van de opdracht op welke wijze ook frustreert. De daaruit voortvloeiende schade blijft voor rekening van de opdrachtgever.
 
Overige bepalingen
 
Voor de uitvoering van onlinediensten draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid te beschikken over een goede internetverbinding. Wordt de verbinding verbroken als gevolg van een niet goed werkende internetverbinding, of door andere oorzaken als gevolg van niet correcte werkende en/of niet juist geïnstalleerde software in dezen, dan komt dit voor zijn rekening en risico.
De opdrachtgever betaalt bij elke aan hem uitgevoerde dienst, de tijd per seconde. Er is geen garantie dat een online consult binnen de gestelde termijn afgerond kan worden. 
Voor door opdrachtgever aan Hello Stylist en/of aan de stylist eigenhandig aangedragen informatie m.b.t. de uit te voeren diensten (zowel op locatie als online) is en blijft hij zelf verantwoordelijk, ingeval sprake mocht zijn van een hierin gelegen omissie of andere onvolkomenheid, zoals (maar niet beperkt tot) niet juiste, volledige en/of actuele opgegeven informatie.  

Toepasselijk recht & forumkeuze
 
Op de door Hello Stylist met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alleen de civiele rechter die bevoegd is in het arrondissement waarbinnen de vestigingsplaats van Hello Stylist is gelegen, is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen haar en haar opdrachtgever.  

#instagram

Update cookies preferences